"Dune Messiah"Several years have passed since the Fremen's victory over the imperial forces and the Harkonnen army. Now the emperor of the universe is Paul Atreides, and Arrakis, along with the city of Arrakeen, has become the center of power. Paul's sister, Alia, has her own fanatical cult, Paul appears like a liberating deity. The descendant of Atreides, however, is not worshiped by everyone. His wife, Princess Irulan, daughter of the previous ruler, is plotting against Paul's rule with the Space Guild and the Bene Gesserit. Both the Irulan and the powerful training centers of the old empire do not like the sideline.

Young Atreides, however, struggles with a much more cruel enemy - his own mind. The gift of clairvoyance turns out to be a curse. Knowing what will happen, however, Paul decides to take a dramatic step that is obvious to him and turns out to be the only path among the billions of roads that show up in his visions. He is not the only one suffering. Alia, too, is caught in the traps of her life-changed mind.

Dune Messiah, like Dune, touches upon important problems, both political as well as responsibility, power, messianic and madness. Now the enemy is not the Harkonnen or the Emperor. Now the pitfalls are hidden deeper, you can't even believe your own thoughts.

Ecology goes to the background, there are no military movements, no desert skirmishes. The action is less multithreaded, more condensed. Paul must be responsible for his victory: sacrifice himself or the future of mankind?

Wersja polska

Minęło kilkanaście lat od chwili zwycięstwa Fremenów nad imperialnymi siłami i harkonneńską armią. Teraz cesarzem wszechświata jest Paul Atryda, a Arrakis, wraz z miastem Arrakin, stało się ośrodkiem władzy. Siostra Puala, Alia, posiada własny, wręcz fanatyczny, kult, Paul jawi się niczym bóstwo-wyzwoliciel. Potomek Atrydów jednak nie jest wielbiony przez wszystkich. Jego żona, książniczka Irulana, córka poprzedniego władcy, wraz z Gildią Kosmiczną i Bene Gesserit spiskuje przeciwko władzy Paula. Zarówno Irulanie jak i potężnym ośrodkom szkoleniowym starego imperium, nie podoba się odsunięcie na drugi tor.

Młody Atryda jednak zmaga się z o wiele okrutniejszym wrogiem – swoim własnym umysłem. Dar jasnowidzenia okazuje się przekleństwem. Wiedząc jednak co się wydarzy, Paul decyduje się na dramatyczny krok, który jest dla niego oczywisty i okazuje się jedyną ścieżką, wśród miliardów dróg, ukazujących się w jego wizjach. Nie jest jedynym cierpiącym. Alia również wpada w pułapki, które zastawia na nią zmieniony wodą życia umysł.

Mesjasz Diuny, tak jak Diuna, dotyka ważnych problemów zarówno politycznych, jak i odpowiedzialności, władzy, mesjaństwa i szaleństwa. Teraz wrogiem nie są Harkonnenowie czy Cesarz. Teraz pułapki są ukryte głębiej, nie można wierzyć nawet własnym myślom.

Ekologia schodzi na dalszy plan, nie ma tu ruchów wojsk, potyczek pustynnych. Akcja jest mniej wielowątkowa, bardziej skondensowana. Paul musi wciąć odpowiedzialność za swoje zwycięstwo: poświęcić siebie czy przyszłość ludzkości?