"Harkonnen"House Harkonnen was one of the Great Houses of Landsraad. Their capital was Giedi Prime, a highly industrialized planet whose resources were exploited by the Harkonnens without mercy. The Harkonnen family was famous for their brutality towards their subjects, political cleverness and dirty play, as well as reducing production costs while focusing on maximum profit. Their rule was a rule of terror - by intimidating their own army and the people of Giedi Prime, the Harkonnens kept them in check. The family's army was demoralized, both by the punishment for the smallest offenses and by the degeneration of the officer cadre. It was a fragile power, as was always the rule of terror, but brutality for many years multiplied the wealth of the family, allowing for bolder and bolder actions.

The Harkonnens started out as the Low House, but having the planet Lankiveil with its waters - and whales whose furs were precious to the empire - allowed them to gain the strength to attain the rank of High House.

Around 10130, the Harkonnen family received Arrakis as a fief, and using their usual methods of punishment, guilt, and an economy that took human life for nothing, the Harkonnen stood out as the family best at extracting the spice. Nobody knew the Harkonnens were stealing the spice by storing it on Lankiveil.

There was a kanly between the Harkonnen and the Atreides dating back to the Butlerian jihad. However, it was the Atreides who, thanks to the Muad'Dib jihad, annihilated the Harkonnens, not only killing Baron Vladimir and his family, but also taking control of Giedi Prime, who had been handed over to Gourney Halleck.

The family members known from the novel were: Baron Vladimir Harkonnen, Glossu "Beast" Rabban and Feyd-Rautha Harkonnen (Rabban).

Wersja polska

Ród Harkonnenów to jeden z Wielkich Rodów zasiadających w Landsraadzie. Ich stolicą była Giedi Prime, silnie uprzemysłowiona planeta, której zasoby Harkonnenowie wykorzystywali bez litości. Ród Harkonnenów zasłynął z brutalności wobec swoich poddanych, politycznego sprytu i nieczystych zagrań, a także zmiejszania kosztów produkcji przy jednoczesnym nastawieniu na maksymalny zysk. Ich rządy były rządami terroru – zastraszając własną armię i ludzi mieszkających na Giedi Prime, Harkonnenowie trzymali ich w ryzach. Armia rodu była zdemoralizowana, zarówno przez system kija za najmniejsze przewinienia, jak i degenerację kadry oficerskiej. Była to krucha władza, jak zawsze rządy terroru, jednak brutalność przez wiele lat pomnażała majątek rodu, pozwalając na coraz śmielsze poczynania.

Harkonnenowie zaczynali jako Ród Niski, jednak fakt posiadania planety Lankiveil, która obfitowała w akweny – i wieloryby, których futra były w cesarstwie cenne – pozwoliła im zdobyć siłę potrzebną do uzykania stopnia Rodu Wysokiego.

Około 10130 roku ród Harkonnenów otrzymał Arrakis jako lenno i używając typowych dla nich metod – kary, winy i ekonomii, która za nic miała ludzkie życie, Harkonnenowie wybili się jako ród najlepiej radzący sobie z wydobyciem przyprawy. Nikt nie wiedział, że Harkonnenowie kradną przyprawę, gromadząc ją na Lankiveil.

Między rodem Harkonnenów a rodem Atrydów utrzymywał się zatarg, sięgający czasów jihadu butleriańskiego. Jednak to ród Atrydów, za sprawą jihadu Muad’Diba, unicestwił Harkonnenów, nie tylko zabijając barona Vladimira i jego rodzinę, ale także przejmując kontrolę nad Giedi Prime, która została przekazana pod opiekę Gourneya Hallecka.

Znanymi z powieści członkami rodu byli: Baron Vladimir Harkonnen, Glossu „Bestia” Rabban i Feyd-Rautha Harkonnen (Rabban).