"Corrino"House Corrino was for many centuries the strongest house in Landsraad, as well as imperial house - all the emperors who had sat on the lion's throne since the Battle of Corrin were from that house.

Wealth was one reason, the other, perhaps most important, was to have armies of deadly Sardaukar, imperial troops that, it is said, could only be defeated by the united armies of all other Landsraad.

Corrino ruled with a strong hand, not avoiding conspiracies to gain even more power, also to remove inconvenient family members. The family members known from books were: Elrood IX, Shaddam IV, Wensicia, Irulan and Farad'n. The imperial planet was Kaitain, and the home planet - now prison hell - was Salusa Secunda.

Despite their strength, this family did not survive as imperial, defeated by Paul Atreides and his Fremen - except for Irulan, who became Paul's official wife, the entire family was sent to Salusa Secunda.

Wensicia Corrino tried to conspire against the Atreides of Salusa, but ultimately failed and her son, Farad'n, became cohabitant of Ghanima Atreides.

Wersja polska

Ród Corrino był przez długie wieki najsilniejszym rodem zasiadającym w Landsraadzie, a także rodem imperialnym – wszyscy cesarze zasiadający na lwim tronie od czasu bitwy pod Corrinem, pochodzili z tego rodu.

Jednym z powodów było bogactwo, drugim, może najważniejszym, było posiadanie armii zabójczych sardaukarów, imperialnych żołnierzy, których, jak wieść niesie, mogłyby pokonać jedynie zjednoczone armie wszystkich pozostałych rodów.

Corrino rządzili silną ręką, nie stroniąc od spisków w celu pozyskania jeszcze większej władzy, także w celu usunięcia niewygodnych członków rodziny. Znanymi z książek członkami rodu byli: Elrood IX, Shaddam IV, Wensicia, Irulan oraz Farad’n. Imperialną planetą była Kaitain, a ojczystą – obecnie więzienne piekło – Salusa Secunda.

Pomimo siły, ród ten nie przetrwał jako imperialny, pokonany przez Paula Atrydę i jego Fremenów – oprócz Irulan, która została oficjalną żoną Paula, cały ród został wysłany na Salusę Secundę.

Wensicia Corrino próbowała spiskować przeciw Atrydom z Salusy, jednak ostatecznie poniosła klęskę, a jej syn, Farad’n, został konkubentem Ghanimy Atrydki.