"Children of Dune"Another nine years pass. Paul left his children, Leto and Ghanima, in power. Children, thanks to the memory of their ancestors, which lie dormant in them, are able, like Paul, to assess the danger of the progressive ecological change initiated by their father. The Fremen don't seem to see the threat, while the growth of plants on Arrakis is slowly killing the desert worms ...

Dunes are disappearing, more and more areas of the planet are green with grasses and trees. Will it be possible to avoid Leto's vision and restore the sand on Arrakis?

There is still a cult of Alia in Arrakeen, who descends even further into madness. Fear also evokes in her the mysterious Preacher, who begins to tell about a vision that goes against the regent's plans. The preacher manages to gain people's attenyion and even some kind of following, and Alia begins to wonder if this is her brother, trying to "fix what doesn't need to be fixed."

Ecology in the Dune Children is leading again! This time, unlike in the case of Dune, the heroes' goal is to reverse the ecological transformation - Arrakis should never have become a green planet, the balance has been shaken, and no one seems to see it except the title children and The Preacher.

Will Leto have to make sacrifices like Paul?

Wersja polska

Mija kolejnych dziewięć lat. Paul, odchodząc na pustynię, zostawił dzieci, Leta i Ghanimę. Dzieci, dzięki pamięci przodków, która w nich drzemie, potrafią tak jak Paul, ocenić niebezpieczeństwo postępującej przemiany ekologicznej, którą rozpoczął ich ojciec. Fremeni zdają się nie widzieć zagrożenia, podczas gdy rozwój roślin na Arrakis, powoli zabija czerwie pustynne…

Ergi nikną, coraz większe połacie planety zielenią się trawami i drzewami. Czy uda się uniknąć wizji Leta i przywrócić Diunie piaski?

W Arrakin wciąż istnieje kult Alii, która jeszcze bardziej stacza się w obłęd. Strach wywołuje też w niej tajemniczy Kaznodzieja, który zaczyna opowiadać o wizji, która kłoci się z planami regentki. Kaznodzieja jednak porywa ludzi, a Alia zaczyna się zastanawiać czy nie jest to jej brat, próbujący “naprawić to, co nie wymaga naprawy”.

Ekologia w Dzieciach Diuny znów wiedzie prym! Tym razem, inaczej niż w przypadku Diuny, celem bohaterów jest odwrócenie transformacji ekologicznej – Arrakis nigdy nie powinna była stać się zieloną planetą, balans został zachwiany, a nikt nie wydaje się tego widzieć z wyjątkiem tytułowych dzieci i Kaznodziei.

Czy Leto będzie musiał poświęcić się, jak Paul?